Blade Testing


Tameshigiri Motohara Hira Zukuri Daisho

2021 Motohara Evolution Blades

Motohara, XMC Katana Test Cutting

Evolution Blades, Motohara HMC Katana

Tameshigiri - Motohara Custom Katanas

Motohara SKS3 MMC Katana, Test-Cutting

Tameshigiri - Motohara SKS3 Killer Series Katana

Evolution Blades, Motohara SGT MMC Katana

Tameshigiri - Motohara Katanas, Compilation

Tameshigiri - Motohara D2 Katana Test-Cutting

Motohara L6 Hard Target Cutter Testing

Motohara Light Mat Cutter Katana, Test-Cutting

Motohara Light Mat Cutter (LMC) Katanas, 2nd Gen.

Light Mat Cutter Gen2, and SK5 Choji Test-Cutting